Vem ansvarar för snöröjningen?

2018-11-14

I takt med att städerna växer blir det allt vanligare att fritidshusområden succesivt omvandlas till permanentbostäder. Det är trevligt att byarna befolkas även vintertid, men tyvärr kan det också medföra frågetecken och tvister i fråga om enskilda vägar som behöver användas året om av de boende. Vems ansvar är det egentligen att se till att vägarna är farbara?

Svaret är, som så ofta inom juridiken, att ”det beror på”.

Närmare bestämt beror det på hur stugägarnas rätt till väg reglerades när tomterna en gång i tiden styckades av från det som oftast var en jord- eller skogsbruksfastighet. Har avstyckningarna skett med en eller ett par tomter i taget brukar vägfrågan ha reglerats genom servitut. Antingen kan stamfastighetens ägare och stugägaren ha skrivit ett avtalsservitut, eller så har lantmätaren bildat officialservitut. Servitut brukar oftast inte innehålla någon skyldighet att röja snö, utan ger bara rätt att använda eller anlägga en väg. Då får den som behöver använda vägen själv se till att det också är praktiskt möjligt.

Vid mer omfattande exploateringar är det vanligare att vägfrågorna har lösts genom en gemensamhetsanläggning. Det är lantmäteriet som bildar gemensamhetsanläggning. Vid en sådan förrättning ser man till att alla som har behov av att använda vägen får andelstal i den. Andelstalen avgör hur stor del var och en ska ta i kostnaderna för drift och underhåll. Ofta bildas en samfällighetsförening som får förvalta vägen. I de fallen kan det därför framgå av anläggningsbeslutet om vägen ska hållas farbar året om. I annat fall blir det en sak för samfälligheten att rösta och besluta om.

Ytterligare en vanlig variant är att fritidshusen finns på arrendetomter. En arrendetomt kan ha andel i gemensamhetsanläggning. Däremot kan man inte bilda servitut till förmån för en arrendetomt. Det beror på att ett servitut alltid ska gälla mellan två fastigheter. Finns det ingen gemensamhetsanläggning är det därför arrendeavtalet som styr vilken rätt arrendatorn har att använda vägen och vem av arrendator och jordägare som ansvarar för snöröjningen.